VIDEO

Tom Jones Tribute Live Bristol.

Tom Jones Tribute Live Empire.

Weakes Link Tribute Night Special.

Tom Jones Tribute Live Newark Fest.

Live in Warnemunde Germany NYE 2013.

ITV NEWS Tom's 75th Birthday